logo

مفاهیم پایه / مفاهیم اولیه

اگر نام کاربری مورد نظرم توسط فرد دیگری استفاده شده باشد، چه کار باید بکنم؟

نام کاربری افراد در بستر پروفایل، منحصر به فرد است. بنابراین اگر نام کاربری مورد نظرتان قبلاً توسط فردی استفاده شده باشد، دیگر امکانِ انتخاب آن را نخواهید داشت. اما شما می‌توانید با اضافه کردن اعداد، خلاصه کردن، جابه‌جا کردن بخش‌های نام کاربری مورد نظر یا استفاده از نام مستعار، نام کاربری مطلوب دیگری پیدا کنید.