logo

مفاهیم پایه / مفاهیم اولیه

نام کاربری من در کجا استفاده می‌شود؟ آیا می‌توانم نام کاربری پروفایلم را تغییر دهم؟

نام کاربری شما، در آدرس اینترنتی تخصصی شما استفاده خواهد شد. به عبارتی، نام کاربری در URL مربوط به صفحه پروفایل شخصیتان، به کار می‌رود. به عنوان مثال: نام کاربری: us آدرس URL: https://profile.ir/us

همچنین هنگام نام برده شدن در متن مطالب و نظرات، از نام کاربری شما به همراه کاراکترِ @ قبل از آن، استفاده می‌شود. مثلاً: @us

شما می‌توانید نام کاربری خود را حداکثر یک بار تغییر دهید. به آن معنا که بعد از ساختن پروفایل با یک نام کاربری خاص، فقط یک بار فرصت دارید از طریق تنظیمات مربوطه آن را عوض کنید. پس از تغییر، پروفایل شما با نام کاربری انتخاب شده باقی خواهد ماند.